Pytanie nr 1

Zgodnie ze SIWZ rozdział VIII punkt 1 podpunkt 3a zdolność techniczna i zawodowa zostanie spełniona:

 a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków o wartości nie niższej niż 5 500 000 zł każda wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,

Prosimy o zmianę tego warunki SIWZ dopuszczając roboty budowlane polegające również na przebudowie i rozbudowie mechaniczno -biologicznych oczyszczalni ścieków o wartości nie niższej niż 5 500 000 zł każda wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Odpowiedź

Poprzez budowę należy rozumieć   wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane).


Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy wykonawca ma przyjąć do wyceny 6 sztuk zbiorników TWS czy 5 sztuk

Odpowiedź

Wykonawca powinien przyjąć do wyceny 5 szt zbiorników reaktorów zgodnie z projektem i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

 


Pytanie nr 3

 
Biorąc pod uwagę unikatowość zastosowanej technologii polegającej na kompostowaniu skartek - czy zamawiający ma wiedzę o jakichkolwiek innych obiektach które w taki sam sposób kompostują skratki - powodując zmianę ich kodu (bo rozumiemy, że tylko poprzez zmianę kodu skratek Zamawiający może odnieść korzyści finansowe wynikające z niższych kosztów obsługi obiektu tj. utylizacji odpadów). Z naszej wiedzy nie ma prawnej możliwości kompostowania skratek w opisany sposób (podgrzewając je !) tym samym zmieniając ich kod.

Jeśli jednak zamawiający kompostując w opisany sposób skartki nie zmienia ich kodu - to czy bierze na siebie odpowiedzialność za zwiększone koszty utrzymania obiektu bez osiągnięcia żadnego efektu z tego płynącego?.

 
Odpowiedź

Kompostowanie skratek ma na celu zmniejszenia ich masy i objętości. Otrzymany produkt do odbioru przez uprawnione podmioty gospodarcze.