Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła
w życie 1 stycznia 2012 r. nakładając na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zasady  funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami opierają się na aktach prawa miejscowego:

1. UCHWAŁA NR XXXIII/104/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

2. UCHWAŁA NR XXXIII/106/13 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

3. UCHWAŁA NR XX/90/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

4. UCHWAŁA NR XX/91/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów

5. UCHWAŁA NR XX/92/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. UCHWAŁA NR XX/93/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice

7. UCHWAŁA NR XXXVI/179/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

DEKLARACJA

Deklaracja-o-wysokoci-opaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej  na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do złożenia:

1. pierwszej deklaracji:

- w terminie do dnia 31 lipca 2013 r., lub

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. korekty deklaracji

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłąty.

OPŁATY

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób:

selektywny wynosi 4 zł od jednego mieszkańca.

nieselektywny (zmieszany) wynosi 8 zł od jednego mieszkańca

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane nieruchomości w sposób:

selektywny wynoszą w zależności od pojemnika:

1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 10 zł,.

2) za inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l.

3) KP-7 o pojemności 7 m³ w wysokości 350 zł.

4) za pojemnik od 1,5 m3 do 3,0 m3 w wysokości 50 zł

nieselektywny wynoszą w zależności od pojemnika

1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 20 zł,

2) za inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l.

3) KP-7 o pojemności 7 m³ w wysokości 500 zł.

W roku 2019 z terenu Gminy Łubnice odbiorem odpadów Komunalnych zajmować się będzie

PGK w Połańcu Sp. z o.o.
28-230 Połaniec
ul. Krakowska 11
te. +48 15 865 05 40

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH /PSZOK/

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Rzędowie od dnia 31 maja 2016r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) gdzie mieszkańcy Gminy Łubnice mogą nieodpłatnie oddać n/w rodzaje odpadów:

1.

Papier (15 01 01)

2.

Metale (15 01 04, 20 01 40)

3.

Tworzywa sztuczne (15 01 02)

4.

Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)

5.

Szkło (15 01 07)

6.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)

7.

Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)

8.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)

9.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w par. 2 ust.6 lit.b.

 

regulaminu (20 03 07)

10.

Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości

 

określonej w par. 2 ust.5 regulaminu (17 01 07)

11.

Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk

UWAGA!!!

Do PSZOKU odpady należy dostarczyć własnym transportem.


Edukacja gospodarki odpadami - >> KLIKNIJ <<