Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 1200

w Urzędzie Gminy Łubnice odbędzie sie sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania,
  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/105/2009 rady Gminy Łubnice
  z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 7. Podjęcie uchwał budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2018-2020.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje