Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r.
powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu
na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY.

W terminie do dnia  10 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski
o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym
urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Łubnicach w pokoju nr 12
(I piętro, sekretariat) lub na stronie internetowej Urzędu.
Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice, pokój nr 12, I piętro.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie
podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu
informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której
należy wpisaćwszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając również uprawy w innych gminach)
na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji na temat suszy na stronie:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, których plony nie zostały zebrane.

Łubnice, 28.06.2018 r.

                                                                                         Wójt Gminy Łubnice
                                                                                         (-) Anna Grajko

 

Wniosek o szacowanie strat - Pobrany Pobieranie 372

Załącznik do wniosku - Pobrany Pobieranie 361

Informacja o pomocy. - Pobrany Pobieranie 334