W dniu 12 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w URZĘDZIE Gminy Łubnice odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Łubnice do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Marian Komasara