Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty
w Referacie Finansowo - Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 3. doświadczenie zawodowe minimum 6 miesięcy stażu pracy na stanowiskach związanych
  z obsługą finansowo-księgową,
 4. biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów ustaw, w szczególności w zakresie rachunkowości, ustawy
  o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych, ustawy
  Karta Nauczyciela oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe,
  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu
  postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych
  oraz instrukcji kancelaryjnej.
 2. posiadanie następujących cech osobowości: systematyczność, uczciwość, samodzielność, dokładność,
  kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół,
 2. prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. sporządzanie list płac nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół w formie komputerowej w systemie PUMA,
 4. obliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy,
 5. obliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 6. prowadzenie spraw rachunkowych związanych z naliczaniem stypendiów, wyprawek szkolnych dla uczniów,
 7. przygotowywanie sprawozdań,
 8. przeprowadzanie inwentaryzacji,
 9. organizacja dowozu dzieci do szkół,
 10. zapewnienie realizowania systemu awansu zawodowego nauczycieli,
 11. współpraca z dyrektorami podległych jednostek oświatowych, Kuratorium Oświaty
  w Kielcach, Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. Miejsce: Referat Finansowo - Podatkowy Urzędu Gminy Łubnice,
 3. Wynagrodzenie: w przedziale od 2.500 zł brutto do 3.200 zł brutto.
 4. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości
  umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu
  do niniejszego ogłoszenia),
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
  oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 5. kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)
 6. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 7. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby,
  którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 9. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza
  się na nie powołać)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Referacie
Finansowo – Podatkowym” w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00. Decyduje data
wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci
będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

pdf.png Kwestionariusz - Pobrany Pobieranie 406