Informacja o naborze na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej - KLIKNIJ

W dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy

w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
    wykonania budżetu za 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na
    własność Gminy Łubnice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
    dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łubnice.
  9. Interpelacje i wnioski radnych.
  10. Odpowiedzi na interpelacje.
  11. Wolne wnioski i informacje.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek)
Urząd Gminy Łubnice będzie nieczynny.