Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

 

W dniu 27 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Łubnice na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki
  Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i informacje.