Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019r. wynosi 1 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku 
    oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019r. wynosi 1 zł), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP bydła.

Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. oraz z informacją z ARiMR o liczbie DJP bydła składa się w terminie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.


Załączniki:

  • Akcyza - oświadczenie - POBIERZ
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - POBIERZ
  • Rozporządzenie Rady Ministrów - POBIERZ
  • Procedura - akcyza - POBIERZ