Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 r., gmina Łubnice wchodzi w skład regionu V gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie V

Nazwa regionu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

Rodzaj regionalnej instalacji

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Nazwa i adres instalacji

Region 5

 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

 

Rzędów

28-142 Tuczępy

 

 

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych

odpadów zielonych i innych bioodpadów

 

Instalacja do składowania odpadów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

Grzybów

28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Busku-Zdroju,
ul. Łagiewnicka 25

28-100 Busko-Zdrój

Dobrowoda

28-100 Busko-Zdrój

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów

ul. Pocieszka

28-200 Staszów

 

W związku z powyższym zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne odebrane z terenu Gminy Łubnice zostały zagospodarowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rzędowie, 28-142 Tuczępy, natomiast pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały zagospodarowane w instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie,
28-200 Staszów.