W dniu 30 września 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie w drodze przetargowej, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubnice położonych w miejscowości Grabowa z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Wolne wnioski i informacje.