Staszów, dnia 2019.03.25


GN-II.6821.1.7.2018


DECYZJA
Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam
o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej na terenie gminy Łubnice w obrębie Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 996 o pow. 0,4300 ha.

Uzasadnienie
Postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki opisanej w sentencji niniejszej decyzji zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.12.2018r., znak: IN-1.6822.4.2018. Jak wynika z treści wniosku i załączonych do niego pism, działka położona na terenie gminy Łubnice w obrębie Słupiec, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 996 o pow. 0,4300 ha zajęta jest pod drogę oraz pozostaje w dyspozycji mieszkańców wsi Słupiec i okolic.
Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.12.2018r., przedmiotowa działka zaliczona jest do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27.03.2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.09.2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8.05.2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa Świętokrzyskiego zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2009r. w sprawie zmiany częściowej Złącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/3 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
W sprawie ustalono, co następuje:
Objęta przedmiotowym postępowaniem działka była i jest drogą dojazdową do pól i domostw oraz ma charakter użyteczności publicznej od lat 50-tych a nawet wcześniej.
Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków dla działki położonej w obrębie Słupiec, gmina Łubnice, oznaczonej numerem 996 o pow. 0,4300 ha jako władający (na zasadach posiadania samoistnego) ujawniona jest Gmina Łubnice.
Art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi, że Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 stanowią mienie gromadzkie.
Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych za mienie gromadzkie można uznać jedynie te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne położone na terenach wiejskich, które stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Z przepisu tego wynika, że definicja mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962r., Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963r. dlatego też, ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Mienie gromadzkie (gminne) służyło i często nadal służy potrzebom ogółu mieszkańców byłej gromady, wchodzącej w jej skład wsi lub nawet okolicy, ale użytek ten ma charakter społeczny. Nieruchomościami takimi są takie grunty o charakterze użyteczności publicznej jak: wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, wodopoje, itp. Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich. Należy zatem uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
W oparciu o zebrany materiał dowodowy wykazano, iż przedmiotowa działka wykorzystywana była na cele miejscowej użyteczności publicznej i do wspólnego użytkowania mieszkańców wsi Słupiec i okolic, a zatem posiada charakter ogólnospołeczny.
W tej sytuacji w świetle przepisów art. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działka położona na terenie gminy Łubnice w obrębie Słupiec, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 996 o pow. 04300 ha stanowi mienie gromadzkie.
Należy zaznaczyć, że uznanie przedmiotowego gruntu za mienie gromadzkie nie pozbawia, ani nie umniejsza praw mieszkańców do władania i decydowania w sprawach związanych z gospodarowaniem tym mieniem, a Gmina nie może uszczuplić dotychczasowych praw mieszkańców wsi Słupiec i okolic do korzystania z mienia gromadzkiego bez uzyskania zgody zebrania.
Przed wydaniem decyzji o uznanie za mienie gromadzkie przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mieszkańcy wsi Słupiec oraz Wójt Gminy Łubnice zawiadomieni zostali o prawie zapoznania się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 art. oraz art. 129§ 1 i 2 w związku z art. 17 pkt. 1 Kpa od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 8 pkt. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Słupiec oraz ogłasza wywieszając w Urzędzie Gminy w Łubnicach oraz w Starostwie Powiatowym w Staszowie na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 127a § 1 pkt 7 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


STAROSTA
Józef Żółciak

 

Otrzymują:
1 x Wójt Gminy Łubnice, 28-232 Łubnice - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia) – e-puap
1 x Pan Damian Pogorzelski – sołtys wsi Słupiec (157), 28-232 Łubnice - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia)
1 x Wydział Organizacji i Nadzoru w/m - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń )
1 x Wydział – Biuro Informatyczne – celem umieszczenia na stronie internetowej „bip” Starostwa Powiatowego na okres 14-tu dni i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
1 x A/a.
Do wiadomości:
1 x Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów, w/m
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

Link do decyzji na BIP Urzędu: KLIKNIJ