W dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej w Łubnicach za rok 2020.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie Łubnice na lata 2021-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa za 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2021 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2021 r.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 4 lutego 2021 r. na uchwałę nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubnice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 19. Interpelacje i wnioski radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski i informacje.

https://www.youtube.com/watch?v=vckcvU632tw