I N F O R M A C J A 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że prowadzi nabór uczestników

do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020.

Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,

o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich, społecznych
oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. W ramach projektu będę przeprowadzane kursy, szkolenia
i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
aktywizację zawodową poprzez staże.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łubnice .

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane będą ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łubnicach do 21.12.2018 r.

Tel. do kontaktu /15/ 8659 243