INFORMACJA


Z przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. konsultacje przeprowadzono w formie zgłoszenia do Wójta opinii i uwag do projektu uchwały, o którym mowa wyżej w wersji papierowej.
Konsultacje rozpoczęto w dniu 28 listopada 2018 roku a zakończono w dniu 12 grudnia 2018 roku.
W wymaganym okresie nikt nie złożył uwag i opinii dotyczących projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Wójt Gminy
Anna Grajko