Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjno-pamiątkowych, jednostronnych do zamontowania przed budynkami świetlic wiejskich zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Karcie wizualizacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie Strukturalny i Inwestycyjny znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 o wymiarach 80 cm wysokość x 120cm szerokość, wykonanej z jednego kawałka materiału (dibondu)odpornego na warunki atmosferyczne, informacja na białym tle. - KLIKNIJ