W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy

w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.