Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć m.in. następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie wymagane druki oraz dokładny opis zgłoszenia kandydata można otrzymać w Oddziale Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce, pobrać ze strony internetowej www.sir-kielce.pl, ze strony internetowej www.lubnice.eu lub w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice (pok. nr 21).


Czytelnie wypełnione dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowej w celu zarejestrowania.


Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) – dotyczy to Gminy Łubnice - wybiera się dwóch członków.
W pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie wybrana – Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, natomiast w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.


Wszelkie informacje związane z wyborami znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019.

UWAGA ZMIANA WZORÓW LIST POPARCIA KANDYDATÓW!!!

docx.png 1.zgloszenie_kandydata.doc - Pobrany Pobieranie 344