W dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy

w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie z informacją z wykonania budżetu Gminy Łubnice za I 
  półrocze 2019 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pomocy Finansowej
  Gminy Łubnice na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice
  z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia
  27 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.