W dniu 30 października 2019 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Łubnice na lata 2019-2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje.
  7. Wolne wnioski i informacje.