Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy mogą bezpłatnie pozbyć się wymienionych rodzajów odpadów. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.


Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.


W związku z powyższym, w ramach prowadzonej na terenie Gminy Łubnice inwentaryzacji, będą przyjmowane od zainteresowanych rolników ankiety o ilości posiadanych w/w rodzajów odpadów. Druki ankiet dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Łubnice (pokój 3),
  • u sołtysów,
  • na stronie internetowej: www.lubnice.eu

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łubnicach (pokój nr 3), w terminie do 25 listopada 2019 r. W przypadku małego zainteresowania projektem, bądź nie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

 

docx.png deklaracja-dla-rolnikow.doc - Pobrany Pobieranie 342