Zawiadamiam, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
  stanowiących własność Gminy Łubnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów
  w prawie własności nieruchomości.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         (-)
                                                                            Marian Komasara