Informujemy, iż 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości Do najważniejszych należą:

POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.


W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY DOTYCZĄCE SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI I ZMIAN DEKLARACJI:

  • SKŁADANIE DEKLARACJI:  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów.
  • ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość) należy pamiętać aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
  • NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

W związku z powyższymi zmianami ustawy Rada Gminy Łubnice uchwałą ustanowiła nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wchodzą w życie 01.01.2020 r.


Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice pod adresem www.biplubnice.pl, na stronie internetowej Gminy Łubnice www.lubnice.eu oraz jako formularz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice.


UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO


Wójt Gminy Łubnice informuje, że od 1 stycznia 2020 roku r.  obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:

89 8517 0007 0060 0600 0026 0260

na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ta podyktowana jest zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikająca z art. 6r ust. 1 ab.