W dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał budżetowych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 marca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na interpelacje.
  7. Wolne wnioski i informacje.