W maju 2020 r. Wójt Gminy Anna Grajko podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach grantu Gmina Łubnice otrzymała 44 980,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 13 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich, Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Skuzy w Łubnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej.

Na czas prowadzenia nauki zdalnej dyrektorzy szkół nieodpłatnie udostępnią komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Urządzenia umożliwią realizację podstawy programowej. Po powrocie do nauki w systemie stacjonarnym, komputery zostaną zwrócone szkole, która wykorzystywać będzie zakupione laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zakup sprzętu jest w 100% sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowościach

Gmina Łubnice podjęła starania na pozyskanie dofinansowania z w/w źródła na zakup kolejnych komputerów.