Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie uprzejmie informuje i przypomina wszystkim zainteresowanym rolnikom, iż 

termin złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2019 rok
upływa dnia 15 maja 2019 roku.


Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r.
Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy

w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łubnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.