Ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego - KLIKNIJ

Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 14:00 
w Urzędzie Gminy Łubnice odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

 

Porządek obrad:
          1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
          2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
          3. Wybór Komisji Rewizyjnej.
          4. Wybór Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.
          5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz
              Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łubnice.
          6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
          7. Interpelacje i wnioski radnych.
          8. Odpowiedzi na interpelacje.
          9. Wolne wnioski i informacje.

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             (-)
                                                                   Marian Komasara

 

Pierwszą Sesje Rady Gminy - zaprzysiężenie Wójta gminy Łubnice - można zobaczyć na żywo w Internecie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XmgawocbeKM