KOMUNIKAT


Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie zaprasza na szkolenie
z zakresu wypełniania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich
na rok 2018 – aplikacja eWniosekPlus.

Szkolenie odbędzie się w dniu 07.03.2018r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Łubnicach.
Spotkanie poprowadzą pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie.

Gmina Łubnice: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020