Podczas VII Biesiady Łubnickiej w dniu 1 lipca 2018 r. Wójt Gminy Łubnice uroczyście przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Formalnie umowy przekazania sprzętu pomiędzy Gminą Łubnice a poszczególnymi jednostkami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2018 r.

W ramach dofinansowania zakupione zostały: dwa zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi, defibrylator, agregat oraz rozpieracz ramieniowy. Powyższe wyposażenie otrzymały jednostki: OSP Łubnice oraz jednostka OSP Beszowa.

Przekazanie urządzeń ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się od ogłoszenia naboru wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowanych dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa świętokrzyskiego. O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa świętokrzyskiego w ramach IV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).

Gmina Łubnice złożyła wniosek na dotację zakupu urządzeń, które można było otrzymać w ramach w/w zadania. W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została w Kielcach umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na ogólną kwotę: 55 938,00 zł. W ramach tej umowy Gmina Łubnice mogła zakupić specjalistyczny sprzęt, który z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych jak również do poprawy warunków pracy strażaków ochotników w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.