W związku z pojawiającymi się informacjami oraz interwencjami mieszkańców jakoby Gmina Łubnice nie podejmowała działań ukierunkowanych na dotowanie czy też organizowanie przewozów pasażerskich na terenie gminy, Wójt Gminy Łubnice informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 2475 z póź. zm. ) o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów tylko w następujących przypadkach:

 

  1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich (ograniczonych wyłącznie do granic administracyjnych danej gminy),
  2. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. 

 

Położenie gminy Łubnice oraz jej rolniczy charakter, powoduje, że w zasadzie zdecydowana większość potrzeb mieszkańców realizowanych jest poza obszarem administracyjnym gminy Łubnice (szkoły średnie, szkoły wyższe, starostwo powiatowe, szpital itp.), a tym samym znacznie utrudnia prowadzenie przewozów osób wyłącznie w granicach administracyjnych gminy.


Wszelkie działania zmierzające do organizacji transportu wykraczającego poza teren gminy, wymagają zawarcia stosownych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i powierzenia zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego wybranej jednostce. Dopiero wybrany w ten sposób organizator dokonuje wyboru operatora. Gmina Łubnice nie jest, z uwagi na powyższe przyczyny, organizatorem, natomiast prywatni przewoźnicy nie są operatorami w rozumieniu tej ustawy.


Gmina nie posiada też możliwości dofinansowania przedsięwzięć prywatnych. Stąd też ewentualne roszczenia przewoźników prywatnych nie mogą zostać spełnione. Wójt i Rada Gminy Łubnice pozbawieni są stosownych narzędzi, aby takie dofinansowanie zapewnić.


Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Łubnice prosi, aby nie kierować do przestrzeni publicznej nieprawdziwych, czy też nierzetelnych informacji. Takie działania potęgują chaos i dezorientują lokalną społeczność.