Uprzejmie informuję, iż punkt 15 porządku obrad na Sesję Rady Gminy w dniu
6 grudnia 2019 roku został omyłkowo umieszczony w porządku obrad sesji. Punkt ten został obszernie
omówiony
na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej
w dniu 2 grudnia 2019 roku.

Z uwagi na powyższe wyżej wymieniony punkt nie będzie przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy.
Poniżej publikuję aktualny porządek obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
  oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
  stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury
  sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
  oraz opłat za wynajem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
  chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi
  zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i informacje.                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                        (-)
                                                                                                            Marian Komasara   

Zawiadamiam, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  na obszarze Gminy Łubnice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
  oraz w sprawie zmiany uchwały nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
  stawek opłat za korzystanie z nich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury
  sportowej, i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
  oraz opłat za wynajem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
  chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi
  zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 15. Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej w szkołach.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.         
                                                                                          
                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          (-)
                                                                                                            Marian Komasara   

Dzięki uruchomionemu programowi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz wsparciu ze strony Gminy Łubnice jednostka OSP Beszowa wzbogaciła się o nożyce hydrauliczne.

Dofinansowanie na zakup z w/w programu wyniosło 9 460,00 zł, natomiast wkład Gminy Łubnice 7 740,00. Całkowity koszt zakupu wyniósł 17 200,00 zł. Zakup nożyc hydraulicznych pozwolił na uzupełnienie braków w wyposażeniu jednostki w nowoczesny sprzęt a tym samym przybliżył termin wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP Beszowa.

14 listopada br. przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójtem gminy Łubnice Panią Anną Grajko, sekretarzem gminy Panem Leszkiem Ziółkiem, kierownikiem USC Panią Elżbietą Nowak, kierownikiem OPS Panią Krystyną Barszcz, pracownikiem socjalnym Panią Wiesławą Irlą, dyrektorem Centrum Kultury w Łubnicach Panią Aleksandrą Stachniak, kierownikiem Biura Terenowego ZUS Panią Małgorzatą Juszyńską, radnym Rady Gminy Łubnice Panem Eugeniuszem Kozłem, proboszczem Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Beszowej ks. Krzysztofem Serafinem, świętowali wraz z mieszkańcami naszej gminy i bliskimi Jubilatki urodziny Pani Stefanii Strojnowskiej. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu przedstawiciele samorządu wręczyli szanownej Jubilatce listy gratulacyjne wraz z upominkami, życząc jednocześnie kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy. Spotkanie, które miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Łyczbie, upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do poznania bogatego życiorysu Pani Stefanii. Dostojna Jubilatka cieszy się pogodą ducha i ogromnym wsparciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest otwarta na towarzystwo. W tym szczególnym dniu życzymy szanownej Jubilatce jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Więcej zdjęć w naszej galerii - http://www.lubnice.eu/galeria/category/181-100-latka-z-lyczby