Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty
w chowie lub
 hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. rusz
y nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;

 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

 

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z uwagi na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców przypominamy o konieczności właściwej segregacji odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Łubnice.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również zasadą „zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi
w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości.
 Oznacza to także, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu.
Należy pamiętać, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. 

Szczególną uwagę winniśmy zwracać na odpady zmieszane, których odbiór
i zagospodarowanie kosztuje najwięcej. I tak za 1 Mg (tona) zagospodarowania
odpadów zmieszanych gmina płaci 394,20zł natomiast właściwa segregacja oznacza, że to gmina otrzymuje zapłatę za sprzedany do instalacji (w tym przypadku ZGOK Rzędów) odpad. Wzrost stawek to efekt nie tylko rosnących cen transportu czy energii, ale ma to również związek z opłatą środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na rok jest coraz wyższa i obecnie wynosi już 270 zł od tony. Prawidłowa segregacja odpadów wpływa więc na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych
co przedkłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę.
Oznacza to, że im więcej produkować będziemy odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.

Mieszkańcy gminy zobowiązali się do segregacji odpadów i opłacają niższą stawkę
za gospodarowanie odpadami. Z tego względu do pojemnika czarnego na odpady zmieszane powinny trafiać wyłącznie pozostałości po segregacji nienadające się do recyklingu w tym kompostowania, a także popiół. W żadnym wypadku nie można wrzucać tam odpadów niebezpiecznych czy poremontowych które należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości obliguje do co najmniej dwukrotnego zwiększenia opłaty w przypadku niepoprawnej segregacji  apelujemy więc o stosowanie się do przyjętych zasad sortowania odpadów. Przypominamy, że w zamian za uiszczaną stawkę odbierane są od mieszkańców odpady segregowane takie jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier oraz odpady zmieszane bez limitu. W przypadku firm i innych instytucji ilość
ta zależy od złożonej deklaracji.

Ponadto pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wszystkie gminy w Polsce zobowiązane
są osiągnąć w 2020 r. 
50% poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale. To bardzo wysoki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne działania będziemy w stanie go osiągnąć, w przeciwnym wypadku gminom grożą wysokie kary finansowe, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłat za odpady. Przypominamy, że odpadów komunalnych
(z wyłączeniem drewna, papieru i tektury) nie można spalać w domowych piecach. Podczas spalania tworzyw sztucznych, mebli i innych odpadów do powietrza dostaje się wiele toksycznych
i rakotwórczych substancji. 

Dbając o zdrowie własne, rodziny i sąsiadów pozbywajmy się odpadów zgodnie z prawem, poprawiając tym samym stan środowiska i poziom recyklingu. Gorąco zachęcamy
do właściwego postępowania z odpadami, gdyż jest to wyraz troski o środowisko i przyszłe pokolenia.

W dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury
w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich. W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów otrzyma wóz strażacki. 16 takich pojazdów – po jednym w każdym województwie - sfinansuje w całości MSWiA.


W minionym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym w całej Polsce. Warunkiem był wkład własny samorządu w postaci 200 tys. zł. Większość samorządów, które znalazły wkład własny, otrzymała samochody ciężkie, średnie oraz lekkie. Dla tych najmniejszych gmin, które nie mogły wygospodarować środków na zakup wozów, MSWiA przygotowało akcję profrekwencyjną. – Ta gmina do 20 tys. mieszkańców, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych – mówi wiceminister Maciej Wąsik. Wartość jednego samochodu to prawie 800 tys. zł.


– Jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego chciałbym zaapelować do wójtów, burmistrzów, radnych ze wszystkich opcji politycznych, byśmy razem walczyli o jak najwyższą frekwencję wyborczą – mówił wiceminister Paweł Szefernaker. Dodał też, że inspiracją dla programu MSWiA były m.in. zeszłoroczne akcje profrekwencyjne samorządów.