Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale
od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Gmina Łubnice po raz kolejny uzyskała środki na zakup laptopów w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". W ramach grantu Gmina Łubnice otrzymała 55 000,00 zł pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów.


Wysokość grantu została określona podobnie jak w przypadku poprzedniego programu „Zdalna Szkoła”. Głównym kryterium przydziału grantu dla jednostek samorządu terytorialnego była liczba uczniów w tym przypadku, pochodzących z rodzin wielodzietnych. Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 17 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 tablet.


W lipcu br. w Urzędzie Gminy Łubnice podpisano kolejne umowy w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego szkołom. Umowę podpisali: Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach Agnieszka Telka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich Teresa Bigos, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej Beata Szczęsna oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach Teresa Komasara.


Zakupiony sprzęt zostanie udostępniony przez dyrektorów wśród uczniów z rodzin wielodzietnych. W razie ponownego nałożenia obostrzeń w związku ze stanem epidemicznym w Polsce, urządzenia pozwolą na sprawne zrealizowanie podstawy programowej w nadchodzącym roku szkolnym, w przypadku konieczności nauki zdalnej.


Zakup sprzętu został sfinansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.