Urząd Gminy Łubnice informuje, że w dniach 03.08.2020 – 31.08.2020 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury Vat bądź ich kopie٭ stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Honorowane będą faktury (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2020  - 31.07.2020 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych      oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w związku z posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta ze stanem bydła na ostatni dzień minionego roku.

Pieniądze na ten cel zostaną przekazane przez wojewodów gminom i wypłacane będą rolnikom w terminie:

1 - 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informujemy, że wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice  lub stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.qov.pl bądź w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Łubnicach , pok. Nr 2

٭ w przypadku składania kopii faktur VAT, oryginały należy przedstawić do wglądu pracownikowi urzędu

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Od 1 lipca 2020 można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 papierowo na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2020/2021 o następujące świadczenia/zasiłki: 

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (fa),
  3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+),
  4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (szo).

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie nie składa się wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
 Aktualnie świadczenie 500+ przyznane jest do 31.05.2021 r.
Kolejne wnioski składamy: od 01.02.2021 – drogą elektroniczną
od 01.04.2021 – tradycyjnie papierowo

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zrealizował już pierwsze wypłaty świadczenia "Dobry start".

Zachęcamy do składania wniosków na w/w świadczenie drogą elektroniczną.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.