8 listopada br. uczniowie i pedagodzy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach wraz z przedstawicielami władz samorządowych, pracownikami Urzędu Gminy, kierownikami jednostek gminnych, druhami Ochotniczych Straży Pożarnych i zaproszonymi gośćmi uroczyście obchodzili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspólny marsz rozpoczął się z boiska szkolnego ulicami Łubnic. Wszyscy uczestnicy z flagami i kotylionami, pełni radości i dumy uczestniczyli w przemarszu, któremu towarzyszyły pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Estradowo- Ludowego ,,Łubnicka Nuta”. Uroczysta akademia w PSP w Łubnicach rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania hymnu narodowego.
Uczniowie przypomnieli nam jak trudna była droga do Niepodległej, recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne, które zachęcały do zadumy nad losem Polski. Na zakończenie wójt gminy Łubnice Pani Anna Grajko, dyrektor szkoły Pani Teresa Komasara oraz dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach Pani Aleksandra Stachniak podziękowały gościom, druhom i mieszkańcom za przybycie, młodym aktorom i nauczycielom za przygotowanie okolicznościowej akademii, a zespołowi działającemu przy Centrum Kultury w Łubnicach za oprawę muzyczną obchodów.

Link do galerii internetowej - http://www.lubnice.eu/galeria/category/180-11-listopada-2019

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony do 15 listopada. Teraz, decyzją ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, rolnicy otrzymali kolejne dwa tygodnie, do 29 listopada, na złożenie w biurach powiatowych Agencji wniosków o pomoc suszową.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową,
w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt
z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Najwyższa pomoc, w stawce 1 000 zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%, w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Niższa stawka pomocy, 500 zł do
1 ha, zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana
w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70% jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70%, przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce 250 zł na 1 ha.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy mogą bezpłatnie pozbyć się wymienionych rodzajów odpadów. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.


Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.


W związku z powyższym, w ramach prowadzonej na terenie Gminy Łubnice inwentaryzacji, będą przyjmowane od zainteresowanych rolników ankiety o ilości posiadanych w/w rodzajów odpadów. Druki ankiet dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Łubnice (pokój 3),
  • u sołtysów,
  • na stronie internetowej: www.lubnice.eu

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łubnicach (pokój nr 3), w terminie do 25 listopada 2019 r. W przypadku małego zainteresowania projektem, bądź nie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

 

docx.png deklaracja-dla-rolnikow.doc - Pobrany Pobieranie 136