Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji  inwestycji pod nazwą :Infrastruktura drogowa i termomodernizacja dawnego budynku Urzędu Gminy