Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3 ze zbiorników na terenie Gminy Łubnice, z tym, że minimalna stawka za jednorazowy wywóz nie może być niższa niż równowartość wywozu 2,5 m3 ścieków.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

pdf-705 badanie_wody-2021-08-30.pdf - Pobrany Pobieranie-705 158

pdf-702 badanie_wody-2021-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-702 162

pdf-692 badanie_wody-2021-07-05.pdf - Pobrany Pobieranie-692 214

pdf-691 badanie_wody-2021-06-22.pdf - Pobrany Pobieranie-691 240

pdf-614 badanie_wody-2021-04-12.pdf - Pobrany Pobieranie-614 352

pdf-610 badanie_wody-2021-03-25.pdf - Pobrany Pobieranie-610 390

pdf-608 badanie_wody-2021-02-15.pdf - Pobrany Pobieranie-608 416

pdf-603 badanie_wody-2021-02-02.pdf - Pobrany Pobieranie-603 428

pdf-517 badanie_wody-2020-09-22.pdf - Pobrany Pobieranie-517 614

pdf-513 badanie_wody-2020-08-20.pdf - Pobrany Pobieranie-513 675

pdf-503 badanie_wody-2020-07-14.pdf - Pobrany Pobieranie-503 759

pdf-501 badanie_wody-2020-07-02.pdf - Pobrany Pobieranie-501 759

pdf-472 badanie_wody-2020-05-20.pdf - Pobrany Pobieranie-472 794

pdf-465 badanie_wody-2020-05-12.pdf - Pobrany Pobieranie-465 861

pdf-437 badanie_wody-2020-02-18.pdf - Pobrany Pobieranie-437 989

pdf-436 badanie_wody-2020-02-06.pdf - Pobrany Pobieranie-436 969

pdf-432 badanie_wody-2020-01-28.pdf - Pobrany Pobieranie-432 1 011

pdf-397 badanie_wody-2019-12-23.pdf - Pobrany Pobieranie-397 1 071

pdf-389 badanie_wody-2019-12-13.pdf - Pobrany Pobieranie-389 1 087

pdf-388 badanie_wody-2019-12-12.pdf - Pobrany Pobieranie-388 1 101

pdf-371 badanie_wody-2019-10-30.pdf - Pobrany Pobieranie-371 1 196

pdf-369 badanie_wody-2019-10-11.pdf - Pobrany Pobieranie-369 1 119

pdf-335 badanie_wody-2019-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-335 1 166

pdf-315 badanie_wody-2019-07-19.pdf - Pobrany Pobieranie-315 1 174

pdf-314 badanie_wody-2019-07-09.pdf - Pobrany Pobieranie-314 1 187

pdf-288 badanie_wody-2019-05-29.pdf - Pobrany Pobieranie-288 1 236

pdf-275 badanie_wody-2019-05-13.pdf - Pobrany Pobieranie-275 1 214

pdf-270 badanie_wody-2019-04-24.pdf - Pobrany Pobieranie-270 1 287

pdf-269 badanie_wody-2019-03-11.pdf - Pobrany Pobieranie-269 1 322

pdf-268 badanie_wody-2019-02-28.pdf - Pobrany Pobieranie-268 1 290

pdf-267 badanie_wody-2019-01-22.pdf - Pobrany Pobieranie-267 1 256

 1. Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Aby uzyskać takie warunki, należy w Urzędzie Gminy Łubnice złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem.
  Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki wydane przez zakład będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu i są podstawą do sporządzenia projektu.

 2. Wykonać projekt przyłącza wodociągowego
  Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia a następnie uzgodnić go przez Urząd Gminy Łubnice. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza
  Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

 4. Budowa przyłącza wodociągowego
  Budowę przyłącza można zlecić firmie wykonawczej specjalizującą się w tego typu robotach mającej wymagane uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczny jest geodeta w celu wytyczenia trasy przyłącza a w następnym etapie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza czyli sprawdzenia czy jego przebieg jest zgodny z projektem i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Po zakończeniu prac ale przed zasypaniem wykopu pracownik z zakładu wodociągowego musi sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Załączniki do pobrania: