Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

pdf badanie_wody-2021-04-12.pdf - Pobrany Pobieranie 156

pdf badanie_wody-2021-03-25.pdf - Pobrany Pobieranie 185

pdf badanie_wody-2021-02-15.pdf - Pobrany Pobieranie 231

pdf badanie_wody-2021-02-02.pdf - Pobrany Pobieranie 247

pdf badanie_wody-2020-09-22.pdf - Pobrany Pobieranie 431

pdf badanie_wody-2020-08-20.pdf - Pobrany Pobieranie 478

pdf badanie_wody-2020-07-14.pdf - Pobrany Pobieranie 561

pdf badanie_wody-2020-07-02.pdf - Pobrany Pobieranie 587

pdf badanie_wody-2020-05-20.pdf - Pobrany Pobieranie 630

pdf badanie_wody-2020-05-12.pdf - Pobrany Pobieranie 678

pdf badanie_wody-2020-02-18.pdf - Pobrany Pobieranie 790

pdf badanie_wody-2020-02-06.pdf - Pobrany Pobieranie 808

pdf badanie_wody-2020-01-28.pdf - Pobrany Pobieranie 823

pdf badanie_wody-2019-12-23.pdf - Pobrany Pobieranie 872

pdf badanie_wody-2019-12-13.pdf - Pobrany Pobieranie 903

pdf badanie_wody-2019-12-12.pdf - Pobrany Pobieranie 899

pdf badanie_wody-2019-10-30.pdf - Pobrany Pobieranie 997

pdf badanie_wody-2019-10-11.pdf - Pobrany Pobieranie 949

pdf badanie_wody-2019-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie 971

pdf badanie_wody-2019-07-19.pdf - Pobrany Pobieranie 990

pdf badanie_wody-2019-07-09.pdf - Pobrany Pobieranie 1 015

pdf badanie_wody-2019-05-29.pdf - Pobrany Pobieranie 1 042

pdf badanie_wody-2019-05-13.pdf - Pobrany Pobieranie 1 033

pdf badanie_wody-2019-04-24.pdf - Pobrany Pobieranie 1 096

pdf badanie_wody-2019-03-11.pdf - Pobrany Pobieranie 1 093

pdf badanie_wody-2019-02-28.pdf - Pobrany Pobieranie 1 100

pdf badanie_wody-2019-01-22.pdf - Pobrany Pobieranie 1 072

 1. Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Aby uzyskać takie warunki, należy w Urzędzie Gminy Łubnice złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem.
  Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki wydane przez zakład będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu i są podstawą do sporządzenia projektu.

 2. Wykonać projekt przyłącza wodociągowego
  Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia a następnie uzgodnić go przez Urząd Gminy Łubnice. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza
  Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

 4. Budowa przyłącza wodociągowego
  Budowę przyłącza można zlecić firmie wykonawczej specjalizującą się w tego typu robotach mającej wymagane uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczny jest geodeta w celu wytyczenia trasy przyłącza a w następnym etapie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza czyli sprawdzenia czy jego przebieg jest zgodny z projektem i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Po zakończeniu prac ale przed zasypaniem wykopu pracownik z zakładu wodociągowego musi sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Załączniki do pobrania:

 

 • UCHWAŁA NR IV/22/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2022 - KLIKNIJ
 • UCHWAŁA NR XLV/222/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łubnice - KLIKNIJ
 • UCHWAŁA NR XLIII/216/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody - KLIKNIJ