INFORMACJA

NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2023 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.945)

 

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym jeden punkt - prowadzony przez Powiat Staszowski - obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w KielcachOkręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie drugiego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania
  i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2.   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

 5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:

 

Lokalizacja /adres/

 

Dni i godziny działania punktu

 

Podmiot Prowadzący Punkt/

Pomoc prawna udzielana przez

Zarządca/administrator lokalu

Punkt Nr 1

ul. Józefa Piłsudskiego 7,

28-200 Staszów

poniedziałek – godz. 800 – 1200

wtorek – godz. 800 – 1200

środa – godz. 800 – 1200

czwartek – godz. 800 – 1200

Powiat Staszowski

 

radcy prawni (w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.)

adwokaci (w okresie lipiec-grudzień 2023 r.)

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

piątek – godz. 800 – 1200

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie

Punkt Nr 2

ul. Ruszczańska 27,
28-230 Połaniec

 

poniedziałek – godz.8 00 – 1200

środa – godz. 8 00 – 1200

piątek – godz. 8 00 – 1200

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

- pomoc prawna udzielana przez radców prawnych i adwokatów

 

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu

 

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

wtorek – godz. 8 00 – 1200

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

czwartek – godz. 8 00 – 1200

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy

 

 

 

INFORMACJA

NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2023 ROKU

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.945)

 

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowego poradnictwa obywatelskiego. W jego ramach uruchomiono jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie którego powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

DLA KOGO NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez
trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PPORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:

 

Lokalizacja /adres/

 

Dni i godziny działania punktu

 

Podmiot Prowadzący Punkt/

Pomoc prawna udzielana przez

Zarządca/administrator lokalu

Punkt Nr 3

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek

poniedziałek – godz. 8 00 – 1200

czwartek – godz. 8 00 – 1200

Fundacja TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

- poradnictwo świadczone przez doradcę obywatelskiego

Urząd Miasta i Gminy w Osieku (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

środa - godz. 8 00 – 1200

piątek – godz. 8 00 – 1200

Urząd Gminy w Bogorii

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

wtorek – godz. 8 00 – 1200

Urząd Gminy w Rytwianach (siedziba Gminnej Biblioteki) Publicznej)

 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić telefonicznie pod numerem tel. 15-866-50-63 Telefon czynny jest w godzinach 700 -1500, ewentualnie za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl.
Więcej informacji na stronie : www.bip.staszowski.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Lista jednostek - KLIKNIJ

INFORMACJA

NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2022 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.945)

 

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym jeden punkt - prowadzony przez Powiat Staszowski - obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w KielcachOkręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie drugiego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania
  i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2.   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

 5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:

 

Lokalizacja /adres/

 

Dni i godziny działania punktu

 

Podmiot Prowadzący Punkt/

Pomoc prawna udzielana przez

Zarządca/administrator lokalu

Punkt Nr 1

ul. Józefa Piłsudskiego 7,

28-200 Staszów

poniedziałek ? godz. 800 ? 1200

wtorek ? godz. 800 ? 1200

środa ? godz. 800 ? 1200

czwartek ? godz. 800 ? 1200

Powiat Staszowski

 

radcy prawni (w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.)

adwokaci (w okresie lipiec-grudzień 2022 r.)

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

piątek ? godz. 800 ? 1200

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie

Punkt Nr 3

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek

poniedziałek ? godz. 8 00 ? 1200

czwartek ? godz. 8 00 ? 1200

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

- pomoc prawna udzielana przez radców prawnych i adwokatów

Urząd Miasta i Gminy w Osieku (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

środa - godz. 8 00 ? 1200

piątek ? godz. 8 00 ? 1200

Urząd Gminy w Bogorii

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

wtorek ? godz. 8 00 ? 1200

Urząd Gminy w Rytwianach (siedziba Gminnej Biblioteki) Publicznej)

 

INFORMACJA

NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2022 ROKU

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.945)

 

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowego poradnictwa obywatelskiego. W jego ramach uruchomiono jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie którego powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

DLA KOGO NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez
trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PPORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:

 

Lokalizacja /adres/

 

Dni i godziny działania punktu

 

Podmiot Prowadzący Punkt/

Pomoc prawna udzielana przez

Zarządca/administrator lokalu

Punkt Nr 2

ul. Zrębińska 45/3, 28-230 Połaniec

 

poniedziałek ? godz.8 00 ? 1200

środa ? godz. 8 00 ? 1200

piątek ? godz. 8 00 ? 1200

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

- poradnictwo świadczone przez doradcę obywatelskiego

 

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

wtorek ? godz. 8 00 ? 1200

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

czwartek ? godz. 8 00 ? 1200

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy

 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić telefonicznie pod numerem tel. 15-866-50-63 Telefon czynny jest w godzinach 700 -1500, ewentualnie za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl. Więcej informacji na stronie : www.bip.staszowski.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

UWAGA: W okresie epidemii ? wykonywanie zadań przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ? mogą odbywać się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) oraz poza lokalem punktu. W razie zaistnienia takich sytuacji ? wydawane będą odrębne komunikaty.

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat STASZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały można pobrać bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ):

 1. 4 E-PORADNIKI PRAWNE: z zakresu najważniejszych zagadnienień, z którymi spotykają się wykonawcy udzielający świadczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, tj.: prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne i zadłużenia)
 2. 2 WIDEOPORADNIKI: to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, podczas których prawnik, specjalista omawia tematy "Przestępstwo a wykroczenie" oraz "Gwarancja a rękojmia". Wideoporadniki zawierają mini wykład i kazus.

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej znajdą Państwo pozostałe materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, cyberprzemocy i praw konsumenckich), edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń.

 

Zachęcamy również do śledzenia:

- naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STASZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci e-informatorów: "Długi, zobowiązania finansowe, upadłość" oraz "Podstawowe zasady zawierania umów cywilonoprawnych", są do pobrania na stronie:
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna/powiat-staszowski/
 

Z nadzieją na życzliwą współpracę,

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. ?w górę serca?)
Ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila proszę zawsze podawać dużymi literami najpierw nazwę powiatu)
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00
 
 
www.sc.org.pl
Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda