W kwietniu 2021r Wójt Gminy Łubnice – Anna Grajko wraz z Skarbnikiem Gminy Izabelą Pszczoła, podpisali w Kielcach z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę o dotację na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania technologii informacyjno -  komunikacyjnej w procesie nauki u uczniów z klas I-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łubnice, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych), poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-podręczników.

Wartość całkowita projektu: 489.281,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 415.889,06 zł
Jednostka realizująca: Gmina Łubnice
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.