Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.

Zgodnie z art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
    (są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania
    do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

  • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Natomiast zgodnie z art. 3c tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 16 lipca 2020r. odpowiedniego poziomu:

  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
    w wysokości nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Stopnica poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

15,39

35,33

51,64

34,00

33,13

37,58

 47,13

 50,01

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

100

100

Nie dotyczy

100

100

100

 100

 100

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

50

50

50

45

45

40

40

 

35

do dnia 16 lipca 2020

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

33,13

24,29

24,02

Nie dotyczy

10,34

3,44

9,28

15,91 

 

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Określone poziomy przygotowania

do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych
[%]

 

20

 

25

 

35

 

45

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

 

64

 

65

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

 

48,89

 

60,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy składowania w poszczególnych latach [%]

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

 

Poziom składowania

 

o.i.
za rok
2020 i 2021

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

10

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

 

2020?25,57

2021- 37,18

 

 

 

17,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji [%]

Poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

 

o.i.

Poziom osiągnięty
w Gminie Łubnice

 

22,63

 

6,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* o.i. - obowiązek informacyjny