Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego z dnia 10 lipca 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubnice w ramach realizacji zadania pn. ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego?