W ramach powyższego projektu zostały wykonane prace remontowo ? budowlane w czterech obiektach kultury w miejscowości Borki, Beszowa, Gace Słupieckie i Przeczów. Budynki tych obiektów zostały zmodernizowane dzięki czemu zwiększył się dostęp do oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego. W ramach projektu zostały wymienione pokrycia dachowe, posadzki, instalacje wodne i kanalizacyjne, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego dla jego mieszkańców i osób przyjezdnych. Do celów pośrednich należą: rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez wzrost liczby organizowanych zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych, ułatwienie dostępu do obiektów infrastruktury publicznej- kultury poprzez ich modernizację; kształtowanie i kultywowanie świadomości kulturalnej mieszkańców ze swoja gminą. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania tradycji na terenie powiatu staszowskiego (zwłaszcza Gminy Łubnice) i zwiększenie liczby imprez kulturalnych, projektów realizowanych na terenie 4 obiektów kultury zlokalizowanych w miejscowości: Beszowa, Borki, Gace Słupieckie oraz w Przeczowie , a także liczby osób korzystających z imprez kulturalnych. W efekcie rozszerzenia oferty kulturalnej i podniesienia jej atrakcyjności wynikającej z pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego podniesie się także aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. Poprawa wizerunku przedmiotowego obszaru wpłynie też na atrakcyjność inwestycyjną i w rezultacie przyczyni się do rozwoju gospodarczego.


Całkowita wartość projektu: 896.689,60 zł, w tym dofinansowanie z UE 468.750,00zł, środki z budżetu państwa 31.250,00zł, pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Łubnice.