ZAWIADOMIENIE

 

W dniu  28 czerwca 2021 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie
się sesja Rady Gminy Łubnice.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
  budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
  na lata 2021-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  na uchwałę nr X/32/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz odpowiedzi na nią
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność
  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/21 Rady Gminy Łubnice
  z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.