ZAWIADOMIENIE

                 W dniu 28 września 2023 roku o godzinie 1030 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice.

 Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Łubnice z Wiślańskiego Klastra Energii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/312/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego.

 

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego.

Do dnia 2 października 2023 w/w wyborcy mają prawo zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu.  Informacja o godzinie transportu zostanie przekazana do dnia 12 października 2023 r.

Zapisy są przyjmowane w Urzędzie Gminy Łubnice  w godzinach pracy Urzędu tj.: od  7:00 - 15:00  w pokoju  USC   ustnie, telefonicznie pod numerem telefonu 15 8659236 lub w formie elektronicznej

Nowym zadaniem dla gmin wiejskich jest również organizacja w dniu wyborów bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania i podanie do dnia 5 października 2023 r. do publicznej informacji o godzinach transportu.