Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły w związku z przygotowywanym wraz z partnerskimi LGD wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszonej ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.

Celem projektu będzie objęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grup potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Ankiet jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać opinię na temat lokalnych problemów społecznych dotyczących grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 14.12.2023 r. do godziny 15:00. Dziękujemy!

LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhVh1WUvKMm8xoCXy9U9vK7o5NoMIFmmufJk9o_Xm-4NXWQ/viewform

 
   

 

W dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Łubnice na lata 2024-2028
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.

   

ZAPROSZENIE

do udziału w szkoleniu

 

TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Czas trwania szkolenia to: 7 godzin-szkolenie uzupełniające.

MIEJSCE SZKOLENIA:  Osiek- MGOK w Osieku

DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 24.11.2023r.(piątek) godz. 9.00

ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie.

Odpłatność 120 zł

Zapisy  przez stronę internetową https://www.sodr.pl/szkolenia

Więcej informacji w PZD Staszów- tel: 15 864 31 63, 

 

Miło nam poinformować, iż dobiegł końca projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach” zrealizowany w ramach konkursu „WSPIERANIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Całkowita wartość projektu to 26 445,00 zł.

Prace remontowe obejmowały miejscowe osuszanie, poprawne wykończenie i malowanie ścian, co z pewnością poprawi warunki funkcjonowania Centrum Kultury i pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo – Budowlany „ROB-BUD” Robert Pietryka.