W dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Łubnice na lata 2024-2028
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.