ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 1200  w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczenia dla Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2024-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz ośrodkach wsparcia, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubnice, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łubnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/224/22 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 w Gminie Łubnice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania .
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i informacje.