Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych


Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j.:Dz.U. 2019, poz.2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.


Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.


Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów (zlokalizowanych najbliżej) zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Numer kontaktowy
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul .Wojska Polskiego 3 
28 -200 Staszów
15 864 26 41
2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Połańcu
ul. Krakowska 11 
28 -230 - Połaniec
15 865 05 40